Croatian(HR)English (United Kingdom)

Osnivanje i djelatnost

Zamisao o osnivanju drutva koje bi okupljalo akademske gra?ane Novske godinama se ra?ala i isticala u razgovorima raseljenih Novljana. Bila je to elja za me?usobnim boljim upoznavanjem, ?e?im susretima, te odre?enim povezivanjem i uklju?ivanjem u drutveni ivot Novske. Pod Novskom se u NAD-u podrazumjeva podru?je bive op?ine Novska, a koje danas obuhva?a Grad Novsku, op?inu Lipovljane i op?inu Jasenovac.

Novska

Novska

Kona?no je prof.dr.sc. Mato Bartoluci pozvao njemu znane Novljane na sastanak zakazan za 19.studenog 2009. godine i predloio osnivanje drutva Novljana. Tom sastanku nazo?ili su: prof.dr.sc. Mato Bartoluci (organizator i predsjedavatelj), prof.dr.sc. Jozo Marevi?, dr.sc. Zvonimir Medvedovi?, prof.dr. sc. Darko Prebeac, prof.dr. sc. eljko omo?i, mr.sc. Ivan Medarac, mr.sc. Stjepan Petre, Josip Leko, dr. vet, Mirjana Marevi?, prof, Gordana Medarac, prof, Miroslav Janjui?, dipl.ek, Ivan Marohni?, dipl.ing.agr, Ivan tivojevi?, dipl.ek, Marin Pileti?, prof, Drako Radusimovi?, dipl.ing.graf. i Mario Boi?, student. Zamisao je prihva?ena s oduevljenjem. Odmah je dogovorena priprema osniva?ke skuptine.

alt

Osniva?ka skuptina Novljanskog akademskog drutva 12. prosinca 2009.

NAD eli okupljati sve akademske gra?ane koji su ro?eni u Novskoj, kao i one koji rade i ive (ili su radili i ivjeli) u Novskoj a nisu po ro?enju Novljani. Nadalje, NAD eli u svom ?lanstvu imati i one gra?ane koji nemaju akademski naslov, ali su posebno zasluni za razvitak Novske i unapre?enje nekog od podru?ja njezinog drutvenog ivota.

Ciljevi osnivanja i djelovanja NAD-a su:

   • me?usobno upoznavanje, odravanje dobrih odnosa i poticanje suradnje me?u ?lanovima Drutva,
   • poticanje i razvijanjke suradnje Drutva i njegovih ?lanova s lokalnim institucijama i drutvima,
   • poticanje i ostvarenje projekata od dobrobiti za lokalnu upravu, njezine institucije i gra?ane.

Nazna?eni ciljeve proizlaze iz ?injenice da se brojni Novljani, raseljeni po Hrvatskoj i izvan nje, osobno ne poznaju, da o njima nema zna?ajnijih saznanja na jednom mjestu, da nema sistematizirane spoznaje o njihovom ivotu i radu, te da nema nikakvih poveznica raseljenih Novljana s novljanskim drutvom. elja je, dakle, da se Novljani zblie, da me?usobno sura?uju i da svojim znanstvenim, stru?nim i svekolikim ljudskim mogu?nostima pomognu razvoju Novske.

Sukladno istaknutim ciljevima, statutarno utvr?ena djelatnost NAD-a obuhva?a:

  • me?usobno upoznavanje, povezivanje i suradnja ?lanova Drutva,
  • upoznavanje i gajenje tradicije ivota i rada na podru?ju djelovanja i okolici (jezik, obi?aji, povjest, kultura i sl.),
  • suradnja u podru?ju kulture, obrazovanja, porta, gospodarstva i drugih podru?ja (izlobe, promocije knjiga, predavanja, stru?ni skupovi, prigodni skupovi, godinjice i sl.),
  • organizacija savjetovanja, predavanja, rasprava, stru?nih i znanstvenih skupova, susreta i drugih manifestacija,
  • poticanje i sudjelovanje u projektima za razvoj drutvenih i gospodarskih djelatnosti (kroz poduzetni?ke projekte, projekte JPP, obrazovanja, kulture, zdravstva i dr.),
  • sudjelovanje u raspravama o promicanju drutvenih i gospodrskih interesa Novske pred dravnim i inozemnim tijelima,
  • sudjelovanje i suradnja u svim zna?ajnijim drutvenim zbivanjima.

Osniva?ka skuptina odrana je 12.prosinca 2009. godine u Novskoj. Na njoj je 27 gra?ana, nekadanjih i sadanjih Novljana, utemeljilo NOVLJANSKO AKADEMSKO DRUTVO, te usvojilo statut i druge dokumente potrebne za upis drutva u upisnik udruga RH. Drutvo je uredno registrirano i djeluje sukladno zakonu o udrugama i drugim zakonima RH.