Croatian(HR)English (United Kingdom)

NAD Predsjedniatvo

memorandum

Z A P I S N I K

sa 20. sjednice Predsjednitva i 11. sjednice Nadzornog odbora Novljanskog akademskog drutva

Sjednica je bila sazvana za petak, 13. oujka 2020. godine ali je s obzirom na nastalu situaciju vezanu uz irenje COVID-19 virusa i preporuke Centralnog stoera RH otkazana. Sjednica je odrana na daljinu putem telefonskih razgovora i e-mail poruka nakon to je Predsjednik Ivan Medarac u ?etvrtak, 12. oujka 2020. uputio Predsjednitvu i Nadzornom odboru Drutva e-mail sa svim dokumentima potrebnim za raspravu i donoenje odluka u skladu sa sljede?im

Dnevnim redom:

1. Priprema za 10. redovitu a ujedno i 8. izbornu Skuptinu Drutva

1.1. Prijedlog Dnevnog reda i tijeka Skuptine

1.2. Prijedlog izvje?a o ?lanstvu i ?lanarini za 2019. godinu

1.3. Prijedlog izvje?a o radu Drutva u proteklom razdoblju,

- Prijedlog izvje?a o radu za 2019. godinu

- Prijedlog Nadzornog odbora o usvajanju izvje?a i odluke za Skuptinu

1.4 Prijedlog financijskog izvje?a Drutva u proteklom razdoblju,

- Prijedlog financijskog izvje?a za 2019. godinu

- Prijedlog Nadzornog odbora o usvajanju financijskog izvje?a i odluke za Skuptinu

1.5. Prijedlog kandidacijskih lista za izbor tijela Drutva - predsjednika, dopredsjednika, ?lanova predsjednitva i nadzornog odbora

1.6. Prijedlog plana rada Drutva za 2020. godinu

2. Izbor tajnika Drutva

3. Dopune i prijedlozi

a) Sjednici telefonski i e-mail putem nazo?ili:

?lanovi predsjednitva

I.Medarac, predsjednik Drutva

M. Bartoluci, dopredsjednik Drutva

J. Leko, dopredsjednik Drutva

Z. Medvedovi?, ?lan predsjednitva

I. Marohni?, ?lan predsjednitva

K. Kneevi?, ?lanica predsjednitva

. Vukeli?, ?lan predsjednitva

I. Stanivukovi?, ?lan predsjednitva

H. Ljubojevi?, ?lan predsjednitva

?lanovi nadzornog odbora

. omo?i, predsjednik NO

Ivan tivojevi?, ?lan NO

M. Stoji?, ?lan NO

Tajnik Drutva

M. Janjui?, dipl. oec.

Ad1) Temeljem odrednica statuta Predsjednitvo i Nadzorni odbor Drutva pripremaju posloge za sazivanje 10. redovite a ujedno i 8. izborne Skuptinu Novljanskog akademskog drutva, koju se planiralo odrati u subotu, 28. oujka 2020. godine u Novskoj u Gradskoj vije?nici grada Novske s po?etkom u 11 sati.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesene su sljede?e odluke:

1. Prihva?a se prijedlog za sazivanje 10. redovite a ujedno i 8. izborne skuptine Novljanskog akademskog drutva kada se za to steknu uvjeti sa sljede?im:

Dnevnim redom

1. Otvorenje Skuptine, pozdrav gostima i pozdravna rije? gostiju

2. Izbor prate?ih komisija zbog nadzora nad legalno?u rada Skuptine

3. Izvje?e o ?lanstvu

4. Izvje?e o radu Drutva

5. Financijsko izvje?e

6. Izbor tijela Drutva: predsjednika, dopredsjednika, ?lanova predsjednitva i nadzornog odbora

7. Program rada Drutva

8. Pitanja i prijedlozi

9. Zaklju?enje skuptine

2. Zaduuje se Uprava Drutva da, kada se za to steknu uvjeti, odredi termin odravanja Skuptine. Pozivi ?lanstvu biti ?e na vrijeme poslani e-mail putem i objavljeni na web stranicama Drutva.

Odluke su usvojene jednoglasno.

Ad 2)Prijedlog izvje?a o ?lanstvu za 2019. godinu svi su primili u pisanom obliku. Drutvo ternutno broji 84 ?lana ali ih se malo, pogotovo iz Novske aktivno uklju?uje u rad Drutva. Uprava Drutva je 14. velja?e 2020.godine tampala te uz popratno pismo potom uputila uplatnice za ?lanarinu svim ?lanovima Drutva. Do danas je uplatilo ?lanarinu za 2020. godinu 44 ?lana ili 52,3 %.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesena je sljede?a odluka:

1. Usvaja se prijedlog izvje?a o ?lanstvu za 2020. godinu i alje skuptini na usvajanje.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad 3) Prijedlog izvje?a o radu Drutva u 2019. godini svi su primili u pisanom obliku.

Najbitnije izvrene aktivnosti u proteklom periodu su:

Drutvo je prijavilo dva projekta na objavljeni javni poziv za predlaganja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje ?e na podru?ju Grada Novske provoditi udruge u 2019. godini.

Dana 23. oujka 2019. godine odrana je 9. redovita skuptina Novljanskog akademskog drutva na kojoj su usvojena izvje?a za 2018. godinu i usvojen plan rada za 2019. godinu.

Dana 25. travnja 2019. potpisani su s Gradom Novska ugovori za prihva?ene projekte prijevljene na javni poziv i to

Projekt1 Redovan rad Novljanskog akademskog drutva Promocija i razvoj kulturnih djelatnosti i drugih djelatnosti na podru?ju grada Novske u iznosu od 25.000,00 kuna

Projekt2 Priprema i tiskanje zbornika radova sa znanstveno-stru?nog simpozija o Luki Ili?u Oriov?aninu u iznosu od 10.000,00 kuna. Dana 31.12.2019. dozna?eno je za ovaj projekt jo 3.000,00 kuna to je ukupno 13.000,00 kuna.

Dovrena je priprema Zbornika za tisak (15 autora na 300 stranica) i tiskano je 200 primjeraka.

Promocija Zbornika odrana je 16. listopada 2019. godine u Gradskoj vije?nici Grada Novske

Obavljene su pripremne aktivnosti za odravanje Konferencije "DRUTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE" koja ?e se odrati 2020. godine u sklopu obiljeavanja 10-godinjice rada i djelovanja Novljanskog akademskog drutva.

Kontinuirano je vo?eno poslovanje Drutva, priprema financijskih i drugih izvje?a, suradnja s FINA-om i PBZ-om kao i obnavljanje i ure?ivanje web stranice Drutva www.nad.hr

Na?injena su i Gradu Novska dostavljena kona?na izvje?a realizacije ugovorenih projekata koje je NAD kandidirao na objavljenom javnom pozivu za predlaganje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje ?e na podru?ju Grada Novske provoditi udruge u 2019. godini. Rezultati realizacije ugovorenih projekata su:

Projekt1 Redovan rad Drutva. Drutvo je u potpunosti realiziralo sve stavke u projektu i podmirilo trokove za izvrene aktivnosti u visini od 24.318,98 kuna ili 97,28% ugovorenih i dozna?enih sredstava a ostale trokove podmirilo je iz vlastitih izvora.

Projekt2 Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Kulturoloki, socioloki, politi?ki i religijski u?inci djelovanja Luke Ili?a Oriov?anina na Novsku i Zapadnu Slavoniju. Drutvo je tako?er u potpunosti realiziralo sve stavke u projektu i podmirilo trokove za izvrene aktivnosti u visini od 12.905,00 kuna ili 99,27% ugovorenih i dozna?enih sredstava.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesena je sljede?a odluka:

1. Predsjednitvo i Nadzorni odbor Novljanskog akademskog drutva prihva?aju prijedlog izvje?a o radu Drutva za 2019. godinu i upu?uju ga skuptini na usvajanje.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad 4) Prijedlog financijskog izvje?a za 2019. godinu u pisanom obliku dostavio je ?lanovima predsjednitva i nadzornog odbora Drutva predsjednik Ivan Medarac. Nakon rasprave zaklju?eno je:

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesena je sljede?a odluka:

1. Predsjednitvo i Nadzorni odbor Novljanskog akademskog drutva prihva?aju prijedlog financijskog izvje?a Drutva za 2019. godinu i upu?uju ga skuptini na usvajanje.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad 5) Prijedlog za izbor tijela Drutva - predsjednika, dopredsjednika, ?lanova Predsjednitva i nadzornog odbora svi su primili u vidu kandidacijskih listi u pisanom obliku. Na prijedlog nekoliko ?lanova Predsjednitva, odlu?eno je da se zbog odranja kontinuiteta u radu NAD-a u okolnostima kad je grad Novska spreman nastaviti dublju i svrsishodniju suradnju s NAD- om, na jo jedan mandat predloi dosadanji, neto izmjenjen sastav tijela Drutva.

Provedena je rasprava o kandidacijskim listama. Nije bilo drugih prijedloga.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesene su sljede?e odluke:

1. Predsjednitvo za izbor tijela Drutva skuptini predlae sljede?e kandidacijske liste:

1. Za predsjednika Drutva (bira se 1 kandidat):

1. mr.sc. Ivan Medarac

2. Za dopredsjednike Drutva (biraju se 2 kandidata)

1. prof. dr. Mato Bartoluci

2. eljko Vukeli?, prof.

3. Za ?lanove Predsjednitva (biraju se 3 kandidata):

1. Josip Leko, dr.vet.

2. Ivan Marohni?, dipl. ing. agr.

3. Ksenija Kneevi?, oec.

4. Ivor Stanivukovi?, dipl. oec.

5. Drako Radusinovi?, dipl. ing.

4. Za predsjednika i ?lanove Nadzornog odbora Drutva (biraju se 3 kandidata):

1. prof.dr.sc. eljko omo?i za predsj. Nadzornog odbora Drutva

2. Ivan tivojevi?, dipl. ecc za ?lana Nadzornog odbora Drutva

3. Hrvoje Ljubojevi?, dipl. ing. za ?lana Nadzornog odbora Drutva

Odluke su usvojene jednoglasno.

Ad 6) Prijedlog plana rada Drutva za 2020. godinu svi su primili u pisanom obliku. Naglaeno je da su najbitnije planirane aktivnosti Drutva u 2020. godini u podru?ju promicanja i razvoja novljanske kulture u najirem smislu povezivanja razli?itih ?imbenika, a posebno kroz me?usobno dovo?enje u kontakt razli?itih subjekata (fizi?kih i pravnih osoba) koji svojim utjecajem i angamanom mogu promovirati i unaprijediti novljansku kulturu i povijesno-kulturnu batinukao te edukacija poduzetnika kroz prezentacije, predavanja, stru?ne rasprave, radionice i drugo u cilju napre?enja poduzetni?kih znanja i vjetina za vo?enje razli?itih poduzetni?kih projekata.

Kandidiranje Drutva na objavljeni novi Javni poziv za predlaganje programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje ?e na podru?ju Grada Novske provoditi udruge u 2020. godini.

Preduvjet za prijavu su dostavljena kona?na izvje?a realizacije ugovorenih projekata koje je NAD kandidirao na objavljenom javnom pozivu u 2019. godini, to je izvreno.

NAD se natjecao sa dva projekta na tome natje?aju i to:

Projekt1 Redovan rad Novljanskog akademskog drutva u 2020. godini, promocija i razvoj kulturnih djelatnosti i drugih djelatnosti na podru?ju Grada Novske te obiljeavanje 10. obljetnice osnivanja i djelovanja Drutva

Projekt2 Odravanje Konferencije "Drutveni i gospodarski razvoj Novske i okolice"

Na sastanku Nad-Grad od 13. sije?nja 2020. godine predsjednik g. Medarac je izvjestio gradona?elnika g. Pileti?a o projektima koje NAD predlae kandidirati na objavljeni javni poziv te ga upoznao sa strukturom i financijskom procjenom za realizaciju projekata.

Gradona?elnik se sloio s prijedlogom uz napomenu da ?e se osigurana financijska sredstva za financiranje prijavljenih projekata raspodijeliti nakon analize potreba svih prispjelih ponuda.

Uprava Drutva je pripremila za dva projekta prijedlog strukture i financijske konstrukcije kao i kompletnu natje?ajnu dokumentaciju. Natje?ajna dokumentacija poslana je u roku u Novsku.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesena je sljede?a odluka:

1. Predsjednitvo Novljanskog akademskog drutva prihva?a prijedlog plana rada Drutva za 2020. godinu i upu?uje ga Skuptini na usvajanje.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad 7) Prijedlog za izbor novog tajnika Drutva obrazloio je u poslanim dokumentima Predsjednik Ivan Medarac. Naglasio je da se u ovoj izbornoj godini biraju sva tijela Drutva pa tako i tajnik, koga prema statutu Drutva imenuje Predsjednitvo.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesena je sljede?a odluka:

1. Predsjednitvo Novljanskog akademskog drutva imenuje dosadanjeg tajnika Miroslava Janjui?a za novog tajnika Drutva koji nastavlja obavljati dunost danom donoenja ove odluke.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad 8) Nije bilo drugih dopuna niti prijedloga

Zapisnik je zavren 16. oujka 2020. godine u 11,00 sati.


Pripremio mr. sc. Ivan Medarac, dipl. ing, predsjednik