Croatian(HR)English (United Kingdom)

NAD Predsjedniatvo

memorandum

Z A P I S N I K

sa 16. sjednice Predsjedništva i 11. sjednice Nadzornog odbora Novljanskog akademskog društva

Sjednica je održana u petak, 8. ožuka 2019. godine u Zagrebu, s početkom u 12 sati, sa slijedećim


Dnevnim redom:

 1. Priprema za 9., redovnu, skupštinu Društva i prijedlog dnevnog reda (I. Medarac).

 2. Prijedlog izvješća o članstvu i članarini (M. Bartoluci)

 3. Prijedlog izvješća o radu Društva u 2018. godini (I. Medarac)

 4. Prijedlog financijskog izvješća (I. Medarac, Ž. Šomođi)

 5. Prijedlog plana rada Društva za 2019. godinu (I. Medarac)

 6. Ostala pitanja, inicijative i prijedlozi

  1. Brisanje neaktivnih članova iz Popisa Društva (I. Medarac)

  2. Razno

   a) Sjednici nazočili:

   Članovi predsjedništva

   Ivan Medarac, predsjednik Društva

   Mato Bartoluci, dopredsjednik Društva

   Josip Leko, dopredsjednik Društva - telefonski

   Zvonimir Medvedović, član predsjedništva - telefonski

   Ivan Marohnić, član predsjedništva

   Članovi nadzornog odbora

   Ivan Štivojević, član NO

   Tajnik Društva

   Miroslav Janjušić

   Gradonačelnik grada Novske ujedno i član Društva

   Marin Piletić- telefonski

   b) Opravdali izostanak:

   Ksenija Knežević, članica predsjedništva

   Ivor Stanivuković, član predsjedništva

   Hrvoje Ljubojević, član predsjedništva

   Željko Vukelić, član predsjedništva

   Željko Šomođi, predsjednik NO

   Marinko Stojić, član NO


 1. Predsjednik Ivan Medarac obrazlaže da se temeljem odrednica statuta saziva 9. redovna skupština Novljanskog akademskog društva koja će se održati predvidivo u subotu, 23. ožujka 2019. godine.

Nakon rasprave donesene su sljedeće odluke:

 1. „Predavanje otvoreno za javnost pod nazivom 'Projekt postrojenja za preradu biootpada u Novskoj' održat će prije sjednice skupštine gradonačelnik Grada Novske, Marin Piletić, prof.“

 2. „Temeljem čl. 22. I 23. statuta Novljanskog akademskog društva

Predsjedništvo Novljanskog akademskog društva saziva 9., redovnu, skupštinu u subotu, 23. ožujka 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, s početkom u 11 sati.

Dnevni red:

 1. Izbor predsjedavatelja

 2. Utvrđivanje nazočnosti članstva i pravovaljanosti rada skupštine

 1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

 2. Izbor odbora za verifikaciju

 3. Utvrđivanje pravovaljanosti rada skupštine

 1. Izvješće o članstvu

 2. Izvješće o radu u 2018. godinu

 3. Financijsko izvješće za 2018. godinu

 4. Očitovanje Nadzornog odbora o Izvješću o radu i Financijskom izvješću

 5. Plan rada rada Društva u 2019.godinu i obilježavanje 10. obljetnice osnivanja i djelovanja Društva

 6. Pitanja i prijedlozi

 7. Zaključenje skupštine“

 1. „Zadužuje se predsjednik Društva Ivan Medarac da sastavi tekst poziva i isti najkasnije 10 dana prije zasjedanja skupštine uputi članstvu e-mail s pozivom, te da poziv objavi na web stranicama Društva“

Odluke su usvojene jednoglasno.


 1. Prijedlog izvješća o članstvu i članarini obrazložio je: dopredsjednik Mato Bartoluci.

Temeljem zaključka pod 3. točkom dnevnog reda skupštine Društva od 10. ožujka 2018. godine uprava Društva je dovršila i Predsjedništvu na 15. sjednici održanoj 7. svibnja 2018. godine u Zagrebu predočila rezultate postupka revizije članstva, koji su pokazali da od osnutka Društva 12. prosinca 2009. godine do 7. svibnja 2018. godine članarinu nisu platili niti se uključili u rad Društva sljedeći njegovi članovi:

1. Mile Biondić 2. Boris Doliner 3. Drago Došlović 4. Josip Fabijanić 5. Olivera Huđ 6. Zlatko Kos 7. Goran Lipavić 8. Ivan Ljubojević 9. Siniša Opić 10. Stjepan Petreš 11. Darko Rubčić 12. Vesna Tomaz i 13. Želimir Vidaković.

Nakon rasprave na 15. sjednici Predsjedništva jednoglasno je donesena odluka da se temeljem odrednica članka 18. Statuta Novljanskog akademskog društva navedeni članovi Društva brišu se iz Popisa članstva, što je i provedeno.

Društvo ternutno broji 82 člana ali ih se još uvijek malo aktivno uključuje u njegov rad. Uplatnice za članarinu za 2019. poslane su 10. siječnja 2019. na kućne adrese svim članovima. Od 82 člana Društva članarinu je do dana 11. ožujka 2019. godine platilo njih 44 ili 53,7 %. Uz uplatnice svi su članovi primili i prateće pismo u kome ih se poziva na aktivnije uključenje u rad Društva.

Nakon rasprave donesena je sljedeća odluka:

 1. „Prihvaća se prijedlog izvješća o članstvu i članarini i upućuje ga se skupštini Društva na raspravu i usvajanje.“

Odluka je usvojena jednoglasno.


 1. Prijedlog izvješća o radu Društva za 2018. godinu obrazložio je predsjednik Ivan Medarac. Naglasio je da je program rada NAD-a u tom periodu proveden kroz tri projekta i da je većim dijelom ostvaren.

Projekt 1- Redovan rad Društva u 2018. godini očitovao se kroz suradnju s Gradom Novska u skladu s kulturnim, gospodarskim i drugim potrebama Grada, pripremu i održavanje sjednica predsjedništva Društva, uprave Društva i godišnje skupštine, suradnju sa kulturnim i obrazovnim institucijama u cilju ostvarenja definiranih programa rada, vođenje poslovanja Društva, priprema financijskih i drugih izvješća, suradnja s FINA-om i PBZ-om kao i obnavljanje i uređivanje web stranice Društva www.nad.hr.

Projekt 2 - Znanstveno-stručni skup o Luki Iliću Oriovčaninu održan je u ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine u Novskoj. Na skupu je svoje radove predstavilo 22. autora. Skup je održan pod visokim pokroviteljstvom HAZU, supokrovitelj je bila Matica hrvatska iz Zagreba, organizator skupa NAD a suorganizator Grad Novska. NAD je za skup pripremio i štampao programsku knjižicu u kojoj su objavljeni sažeci svih radova kao i životopis Luke Ilića Oriovčanina.

Projekt 3 - „Agroindustrijski park Novska“ osmislio je i predložio NAD je a GRAD prihvatio program za ostvarenje ovog projekta. Projekt predstavlja potporu ruralnom razvoju, posebno zbog činjenice da su Hrvatskoj osnovane stotine različitih gospodarskih, servisnih i drugih zona s namjerom da se lokalno omogući i potakne gospodarski razvoj, najčešće očekujući da će se pojaviti neki (inozemni?) investitor ali većina tih zona nije pokazala nekakav veći napredak. Vođeno iskustvima iz drugih zemalja EU i vlastitim promišljanjem, Novljansko akademsko društvo je kao moguće rješenje problema neiskorištene gospodarske zone odabralo organizacijsko-poslovnu formu (model) „agroindustrijski park“ (AIP Novska) kao dobro i u svijetu dokazano rješenje za razvoj lokalnog gospodarstva s osloncem na poljoprivredu. Kasni se s početkom aktivnosti na projektu Agroindustrijski park Novska. Gradonačelnik je organizirao tijekom svibnja 2018. godine sastanak nositelja projekta iz NAD-a sa novom ravnateljicom Centra za razvoj poduzetništva, Vidom Iličić, dipl. oec., radi daljnjeg zajedničkog rada na tom projektu. Trenutno je projekt do daljnjega na čekanju radi nedostatka inicijalnih sredstava za njegovu realizaciju.

Nakon rasprave donesena je sljedeća odluka:

 1. „Predsjedništvo i Nadzorni odbor Novljanskog akademskog društva prihvaćaju prijedlog izvješća o radu Društva za 2018. godinu i upućuja ga Skupštini na raspravu i usvajanje.“

Odluka je usvojena jednoglasno.


 1. Prijedlog financijskog izvješća Društva za 2018. godinu u pisanom obliku dostavio je članovima predsjedništva i nadzornog odbora Društva predsjednik Ivan Medarac i dao u svezi s tim obrazloženje.

Nakon rasprave donesena je sljedeća odluka:

 1. „Predsjedništvo i Nadzorni odbor Novljanskog akademskog društva prihvaćaju prijedlog financijskog izvješća Društva za 2018. godinu i upućuja ga Skupštini na raspravu i usvajanje.“

Odluka je usvojena jednoglasno.


 1. Prijedlog plana rada Društva za 2019. godinu obrazložio je predsjednik Ivan Medarac. Naglasio je da su najbitnije planirane aktivnosti Društva u 2018. godini vezane uz dva projekta.

Prvi projekt je vezan uz redovan rad Novljanskog akademskog društva kroz suradnju s Gradom Novska u skladu s kulturnim, gospodarskim i drugim potrebama Grada, pripremu i održavanje sjednica predsjedništva Društva, uprave Društva i godišnje skupštine, suradnju sa kulturnim i obrazovnim institucijama u cilju ostvarenja definiranih programa rada, vođenje poslovanja Društva, priprema financijskih i drugih izvješća, suradnja s FINA-om i PBZ-om kao i obnavljanje i uređivanje web stranice Društva

Obilježavanje 10. obljetnice osnivanja i djelovanja Društva će se ostvariti kroz Znanstveno-stručni skup "Poduzetnički programi gospodarskog razvoja Novske". Cilj ovog Znanstveno-stručnog skupa je istražiti i prezentirati potencijalne moguće poduzetničke programe iz područja poljoprivrede, šumarstva, energetike, prerađivačke industrije, turizma i ostalih djelatnosti na području Grada Novske i Sisačko-moslavačke županije.

Drugi projekt je priprema i tiskanje Zbornika radova sa znanstvenog simpozija „Kulturološki, sociološki, politički i religijski učinci djelovanja L. I. Oriovčanina na Novsku i Zapadnu Slavoniju“

Nakon rasprave donesena je sljedeća odluka:

 1. Predsjedništvo Novljanskog akademskog društva prihvaća prijedlog plana rada Društva za 2019. godinu i upućuje ga Skupštini na raspravu i usvajanje.“

Odluka je usvojena jednoglasno.


 1. Nije bilo drugih dopuna niti prijedloga

Sjednica je završena u 14,30 sati


Pripremio mr. sc. Ivan Medarac, dipl. ing, predsjednik