Croatian(HR)English (United Kingdom)

Skupstina 2019.

memorandum

ZAPISNIK

SA 9. REDOVITE SKUPŠTINE NOVLJANSKOG AKADEMSKOG DRUŠTVA

Skupština je održana u subotu, 23. ožujka 2019. godine u Gradskoj vijećnici grada Novske s početkom u 11 sati.

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavatelja i uvodni govori

2.Utvrđivanje nazočnosti članstva i pravovaljanosti Skupštine

a) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

b) Izbor odbora za verifikaciju

c) Utvrđivanje pravovaljanosti Skupštine

3. Izvješće o članstvu

4. Izvješće o radu u 2018. godini

5. Financijsko izvješće za 2018. godinu

6. Očitovanje Nadzornog odbora o Izvješću o radu i Financijskom izvješću

7. Plan rada rada Društva za 2019. godinu i obilježavanje 10. obljetnice osnivanja i djelovanja Društva

8. Pitanja i prijedlozi

9. Zaključenje skupštine

Prije Skupštine skupu se pozdravnim govorom obratio Gradonačelnik grada Novske Marin Piletić, prof. nakon čega je na prijedlog uprave Društva održao prigodno predavanje otvoreno za javnost vezano uz pokretanje projekta 'Projekt postrojenja za preradu biootpada u Novskoj'. Poslije predavanja je održana rasprava u kojoj je većina članova Društva podržala ideju za pokretanje projekta. U raspravi je skrenuta pozornost na osjetljivost toga projekta i velikog interesa javnosti zbog utjecaja na okoliš. Predloženo je da se obvezatno izradi studija utjecaja projekta na okoliš ta da se u izradu projekta uključe i stručnjaci NAD-a. Mišljenje Društva je da projekt može biti prihvatljiv pod uvjetom da se mogu ostvartit kriteriji tehničke izvedivosti, ekološke prihvatljivosti i ekonomske održivosti.

Zaključeno je da će Marin Piletić, prof. pripremiti dokument predavanja u formi u kojoj je održano i poslati ga predsjedniku I. Medarcu, koji će predavanje prilagoditi i objaviti na web stranici Društva.

Ad.1)

mr.sc.Ivan Medarac – predsjednik Društva, otvorio je skupštinu Novljanskog akademskog društva, te održao pozdravnu riječ.

Predsjednik Društva predlaže radno predsjedništvo Skupštine u sastavu:

1. mr. sc. Ivana Medarca kao predsjedavajućeg

2. prof. dr.sc. Matu Bartolucija

3. mr. sc. Jelenu Jurić

Predsjednik Društva predlaže dnevni red i poziva na izmjene ili dopune. Prijedlog dnevnog reda je bez dopuna i izmjena jednoglasno usvojen.

Ad. 2)

Predlaže se da se sve odluke na ovoj Skupštini donose dizanjem ruku. Prijedlog se usvaja jednoglasno.

Da bi rad Skupštine bio legalan i važeći, predsjedavajući Skupštine g. Medarac predlaže slijedeća radna tijela Skupštine:

Komisiju za verifikaciju broja prisutnih i utvrđivanje kvoruma u sastavu:

g-đa Marija Bilman, predsjednica komisije,

g-đa Štefanka Tenodi, članica komisije i

g-đa Dunja Jurić Vukelić, članica komisije.

Predloženu Komisiju predsjedavajući g. Medarac daje Skupštini na glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Zapisničara i ovjerovitelje zapisnika:

g. Miroslav Janjušić, zapisničar

g-đa Ksenija Knežević, ovjeroviteljica zapisnika i

g-đa Štefanka Tenodi, ovjeroviteljica zapisnika.

Predsjedavajući g. B Medarac daje prijedlog Skupštini na glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predjedavajući Skupštine, poziva Verifikacionu komisiju da podnese izvješće o prisutnim članovima Nad-a na Skupštini.

Predjednica verifikacione komisije gđa. Marija Bilman podnosi slijedeće izvješće:

Od ukupno 92 članova Novljanskog akademskog društva, Skupštini Društva prisutno je 16 od 24 osnivača i 15 ostalih članova, što je prema članku 20. Statuta Novljanskog akademskog društva natpolovična većina osnivača i dostatan broj nazočnih ostalih članova za regularan i legitiman rad Skupštine. Konstatira da skupština ima kvorum i može nastaviti s radom.

Ad. 3)

Gospodin Ivan Medarac podnosi izvješće o članstvu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

Temeljem zaključka pod 3. točkom dnevnog reda skupštine Društva od 10. ožujka 2018. godine uprava Društva je dovršila i Predsjedništvu na 15. sjednici održanoj 7. svibnja 2018. godine u Zagrebu predočila rezultate postupka revizije članstva, koji su pokazali da od osnutka Društva 12. prosinca 2009. godine do 7. svibnja 2018. godine članarinu nisu platili niti se uključili u rad Društva sljedeći njegovi članovi:

1. Mile Biondić 2. Boris Doliner 3. Drago Došlović 4. Josip Fabijanić 5. Olivera Huđ 6. Zlatko Kos 7. Goran Lipavić 8. Ivan Ljubojević 9. Siniša Opić 10. Stjepan Petreš 11. Darko Rubčić 12. Vesna Tomaz i 13. Želimir Vidaković.

Nakon rasprave na 15. sjednici Predsjedništva jednoglasno je donesena odluka da se temeljem odrednica članka 18. Statuta Novljanskog akademskog društva navedeni članovi Društva brišu se iz Popisa članstva, što je i provedeno.

Društvo ternutno broji 82 člana ali ih se još uvijek malo aktivno uključuje u njegov rad. Uplatnice za članarinu za 2019. poslane su 10. siječnja 2019. na kućne adrese svim članovima. Od 82 člana Društva članarinu je do dana 11. ožujka 2019. godine platilo njih 48 ili 58,5 %. Uz uplatnice svi su članovi primili i prateće pismo u kome ih se poziva na aktivnije uključenje u rad Društva.

Nakon rasprave donešene su sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće o članstvu Novljanskog akademskog društva za 2018. godinu.

2. Zadužuje se Uprava društva da nastavi provoditi postupak revizije članstva i da o tome izvjesti na idućoj skupštini.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad.4)

Predsjednik NAD-a g. Mato Bartoluci podnosi izješće o radu društva za 2018 godinu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

U izvješću je g. Mato Bartoluci istaknuo aktivnosti Novljanskog akademskog društva u 2018. godini. Naglasio je da je program rada NAD-a u tom periodu proveden kroz tri projekta i da je većim dijelom ostvaren.

Projekt 1- Redovan rad Društva u 2018. godini očitovao se kroz suradnju s Gradom Novska u skladu s kulturnim, gospodarskim i drugim potrebama Grada, pripremu i održavanje sjednica predsjedništva Društva, uprave Društva i godišnje skupštine, suradnju sa kulturnim i obrazovnim institucijama u cilju ostvarenja definiranih programa rada, vođenje poslovanja Društva, priprema financijskih i drugih izvješća, suradnja s FINA-om i PBZ-om kao i obnavljanje i uređivanje web stranice Društva www.nad.hr.

Projekt 2 - Znanstveno-stručni skup o Luki Iliću Oriovčaninu održan je u ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine u Novskoj. Na skupu je svoje radove predstavilo 22. autora. Skup je održan pod visokim pokroviteljstvom HAZU, supokrovitelj je bila Matica hrvatska iz Zagreba, organizator skupa NAD a suorganizator Grad Novska. NAD je za skup pripremio i štampao programsku knjižicu u kojoj su objavljeni sažeci svih radova kao i životopis Luke Ilića Oriovčanina.

Projekt 3 - „Agroindustrijski park Novska“ osmislio je i predložio NAD je a GRAD prihvatio program za ostvarenje ovog projekta. Projekt predstavlja potporu ruralnom razvoju, posebno zbog činjenice da su Hrvatskoj osnovane stotine različitih gospodarskih, servisnih i drugih zona s namjerom da se lokalno omogući i potakne gospodarski razvoj, najčešće očekujući da će se pojaviti neki (inozemni?) investitor ali većina tih zona nije pokazala nekakav veći napredak. Vođeno iskustvima iz drugih zemalja EU i vlastitim promišljanjem, Novljansko akademsko društvo je kao moguće rješenje problema neiskorištene gospodarske zone odabralo organizacijsko-poslovnu formu (model) „agroindustrijski park“ (AIP Novska) kao dobro i u svijetu dokazano rješenje za razvoj lokalnog gospodarstva s osloncem na poljoprivredu. Kasni se s početkom aktivnosti na projektu Agroindustrijski park Novska. Gradonačelnik je organizirao tijekom svibnja 2018. godine sastanak nositelja projekta iz NAD-a sa novom ravnateljicom Centra za razvoj poduzetništva, Vidom Iličić, dipl. oec., radi daljnjeg zajedničkog rada na tom projektu. Trenutno je projekt do daljnjega na čekanju radi nedostatka inicijalnih sredstava za njegovu realizaciju.

Nakon rasprave donešena je sljedeća odluka:

1. Usvaja se Izvješće o radu Novljanskog akademskog društva za 2018. godinu.“

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad 5)

Predsjednik NAD-a g. Ivan Medarac podnosi financijsko izješće za 2017 godinu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

Ad 6)

Predsjedavajući skupštine poziva Nadzorni odbor Skupštine da podnese svoje očitovanje o izvješću o radu za 2018. godinu i o financijskom izvješću za 2018. godinu.

Predsjednik nadzornog odbora prof. dr. sc. Željko Šomođi podnosi izvješće u ime nadzornog odbora i konstatira da je nadzorni odbor pregledao oba izvješća i svu financijsku dokumentaciju Društva, da su financije vođene u skladu sa zakonom i propisima te predlaže Skupštini da ih usvoji.

Nakon rasprave donešene su sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće o radu Novljanskog akademskog društva za 2018. godinu.

2. Usvaja se financijsko izvješće Novljanskog akademskog društva za 2018. godinu.

Odluke su usvojene jednoglasno.

Ad.7)

Predjednik NAD-a, g. Ivan Medarac, predlaže program rada Društva za 2019. godinu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

Naglasio je da su najbitnije planirane aktivnosti Društva u 2019. godini vezane uz dva projekta.

Prvi projekt je vezan uz redovan rad Novljanskog akademskog društva kroz suradnju s Gradom Novska u skladu s kulturnim, gospodarskim i drugim potrebama Grada, pripremu i održavanje sjednica predsjedništva Društva, uprave Društva i godišnje skupštine, suradnju sa kulturnim i obrazovnim institucijama u cilju ostvarenja definiranih programa rada, vođenje poslovanja Društva, priprema financijskih i drugih izvješća, suradnja s FINA-om i PBZ-om kao i obnavljanje i uređivanje web stranice Društva

Obilježavanje 10. obljetnice osnivanja i djelovanja Društva će se ostvariti kroz Znanstveno-stručni skup "Poduzetnički programi gospodarskog razvoja Novske". Cilj ovog Znanstveno-stručnog skupa je istražiti i prezentirati potencijalne moguće poduzetničke programe iz područja poljoprivrede, šumarstva, energetike, prerađivačke industrije, turizma i ostalih djelatnosti na području Grada Novske i Sisačko-moslavačke županije.

Drugi projekt je priprema i tiskanje Zbornika radova sa znanstvenog simpozija „Kulturološki, sociološki, politički i religijski učinci djelovanja L. I. Oriovčanina na Novsku i Zapadnu Slavoniju“Nakon rasprave donešena je sljedeća odluka:

Usvaja se program rada Novljanskog akademskog društva za 2019. godinu.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad.8)

Nije bilo dodatnih pitanja niti prijedloga

Ad 9)

Na kraju predjedavajući skupštine društva mr. sc. Ivan Medarac konstatira da je dnevni red iscrpljen i Skupština je time završila s radom.

Skuština je završila s radom u 13 sati.

Zapisničar: Miroslav Janjušić

Ovjerovitelji zapisnika: Ksenija Knežević i Štefanka Tenodi