Croatian(HR)English (United Kingdom)

Skupstina 2020.

memorandum

ZAPISNIK

SA 10. REDOVITE A UJEDNO 8. IZBORNE SKUPŠTINE NOVLJANSKOG AKADEMSKOG DRUŠTVA

Skupština je održana u subotu, 27. lipnja 2020. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novske s početkom u 11 sati.

Dnevni red:

1.Izbor predsjedavatelja i uvodni govori

2.Utvrđivanje nazočnosti članstva i pravovaljanosti skupštine

a)Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

b)Izbor odbora za verifikaciju

c)Utvrđivanje pravovaljanosti skupštine

3.Izvješće o članstvu

4.Izvješće o radu u 2019. godini

5.Financijsko izvješće za 2019. godinu

6.Očitovanje nadzornog odbora o izvješću o radu i financijskom izvješću

7.Izbor tijela Društva

a)Davanje razrješnice dosadašnjim članovima tijela Društva

b)Izbor predsjednika

c)Izbor dopredsjednika

d)Izbor članova predsjedništva

e)Izbor članova nadzornog odbora

8.Plan rada rada Društva za 2020. g.

9.Pitanja i prijedlozi

10.Zaključenje skupštine

Prije skupštine skupu se pozdravnim govorom obratio zamjenik gradonačelnika grada Novske Siniša Kesić.

Ad.1)

Mr. sc. Ivan Medarac – predsjednik Društva, otvorio je skupštinu Novljanskog akademskog društva, te održao pozdravnu riječ.

Predsjednik Društva predlaže radno predsjedništvo skupštine u sastavu:

1. mr. sc. Ivan Medarac kao predsjedavajući

2. prof. dr.sc. Mato Bartoluci.

Predsjednik Društva predlaže dnevni red i poziva na izmjene ili dopune. Prijedlog dnevnog reda je bez dopuna i izmjena jednoglasno usvojen.


Ad. 2)

Predlaže se da se sve odluke na ovoj skupštini donose dizanjem ruku. Prijedlog se usvaja jednoglasno.

Da bi rad skupštine bio legalan i važeći, predsjedavajući skupštine g. Medarac predlaže slijedeća radna tijela:

• Komisiju za verifikaciju broja prisutnih i utvrđivanje kvoruma u sastavu:

g-đa Jozefina Kranjčec, predsjednica komisije,

g-đa Sofija Gršeta, članica komisije i

g-đa Irena Vuković, članica komisije.

Predloženu Komisiju predsjedavajući g. Medarac daje skupštini na glasanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

• Zapisničara i ovjerovitelje zapisnika:

g. Miroslav Janjušić, zapisničar

g. Mato Bartoluci, ovjerovitelj zapisnika i

g. Ivan Štivojević, ovjerovitelj zapisnika.

Predsjedavajući g. Medarac daje prijedlog skupštini na glasanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

• Izbornu komisiju u sastavu:

g-đa Jozefina Kranjčec, predsjednica komisije,

g-đa Sofija Gršeta, članica komisije i

g-đa Irena Vuković, članica komisije.

Predloženu komisiju predsjedavajući g. Medarac daje skupštini na glasanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predjedavajući skupštine, poziva Verifikacionu komisiju da podnese izvješće o prisutnim članovima Nad-a na skupštini.

Predjednica verifikacione komisije gđa. Jozefina Kranjčec podnosi slijedeće izvješće:

Od ukupno 83 člana Novljanskog akademskog društva, skupštini Društva prisutno je 13 od 24 osnivača i 12 ostalih članova, što je prema članku 20. statuta Novljanskog akademskog društva natpolovična većina osnivača i dostatan broj nazočnih za regularan i legitiman rad skupštine. Konstatira da skupština ima kvorum i može nastaviti s radom.

Ad. 3)

Gospodin Ivan Medarac podnosi izvješće o članstvu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

Nakon što je Predsjedništvo je temeljem zaključaka skupštine 2017. godine izvršilo reviziju članstva, Društvo broji 83 člana. Aktivno uključenih u rad Društva je jako malo, pogotovo onih koji žive i rade u Novskoj. Ove godine u Društvo su primljena dva nova člana a jedan je član preminuo.

Kako je najavljeno osjetno reduciranje raspoloživih financijskih sredstava za realizaciju projekata u 2020. godini uprava društva apelira na članove da uplate članarinu za 2020. godinu temeljem uplatnica koje su primili na kućne adrese. Do danas je članarinu platilo 47 od 83 člana ili 56,7%.

Nakon rasprave donesene su sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće o članstvu Novljanskog akademskog društva za 2019. godinu.

2. Zadužuje se Predsjedništvo društva da potiče aktivnost njegovih članova, posebice članova koji žive u Novskoj.

Odluke su donesene jednoglasno.

Ad.4)

Predsjednik NAD-a g. Ivan Medarac podnosi izješće o radu Društva za 2019 godinu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

U izvješću je g. Ivan Medarac posebno istaknuo aktivnosti Novljanskog akademskog društva u 2019. godini koje su ostvarene su kroz suradnju s Gradom Novska u skladu s kulturnim, gospodarskim i drugim potrebama Grada, u pripremama i održavanju sjednica predsjedništva Društva, uprave Društva i godišnje skupštine, kroz suradnju sa kulturnim i obrazovnim institucijama u cilju ostvarenja definiranih programa rada, vođenjem poslovanja Društva, priprema financijskih i drugih izvješća, suradnjom s FINA-om i PBZ-om, te obnavljanjem i uređivanjem web stranice Društva www.nad.hr .

Za prihvaćena dva projekta prijevljena na javni poziv potpisani su s Gradom Novska ugovori dana 25. travnja 2019.

Projekt1 – Redovan rad Novljanskog akademskog društva – Promocija i razvoj kulturnih djelatnosti i drugih djelatnosti na području grada Novske, te

Projekt2 – Priprema i tiskanje zbornika radova sa znanstveno-stručnog simpozija o Luki Iliću Oriovčaninu.

Dovršena je priprema zbornika za tisak (15 autora na 300 stranica) i tiskano je 200 primjeraka.

Promocija zbornika održana je 16. listopada 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novske

Obavljene su pripremne aktivnosti za održavanje konferencije "DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE" koja je planirana za 2020. godinu u sklopu obilježavanja 10-godišnjice rada i djelovanja Novljanskog akademskog društva.

Najavljena je i priprema projekata za rad Društva u 2020. godini kroz osmišljavanje ciljeva, sadržaja i načina provedbe (predložena su također dva projekta čiji je sadržaj opisan u programu rada Društva za 2020. godinu).

Društvo se angažiralo na razvoju drugih kulturnih djelatnosti na području Grada Novske kroz suradnju s drugim asocijacijama i udrugama u svrhu promicanja i razvoja novljanske kulture u najširem smislu i kroz povezivanje različitih čimbenika, a posebno kroz međusobno dovođenje u kontakt različitih subjekata koji svojim utjecajem i angažmanom mogu promovirati i unaprijediti novljansku kulturu i povijesno-kulturnu baštinu.

Ad 5)

Predsjednik NAD-a g. Ivan Medarac podnosi financijsko izješće za 2019 godinu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

Ad 6)

Predsjedavajući skupštine poziva nadzorni odbor da podnese svoje očitovanje o izvješću o radu i o financijskom izvješću za 2019. godinu.

Član nadzornog odbora Ivan Štivojević, dipl. oec. podnosi izvješće u ime nadzornog odbora i konstatira da je nadzorni odbor pregledao oba izvješća i svu financijsku dokumentaciju Društva, da su financije vođene u skladu sa zakonom i propisima te predlaže skupštini da ih usvoji.

Nakon rasprave donesene su sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće o radu Novljanskog akademskog društva za 2019. godinu.

2. Usvaja se financijsko izvješće Novljanskog akademskog društva za 2019. godinu.

Odluke su donesene jednoglasno.

Ad.7)

Budući da je usvojeno Izvješće o radu Novljanskog akademskog društva za 2019. godinu kao i Financijsko izvješće Novljanskog akademskog društva za 2019. godinu, stekli su se uvjeti za davanje razrješnice dosadašnjim članovima tijela Društva. Predsjednik Medarac otvara raspravu, predlaže skupštini donošenje odluke o razrješenju i prijedlog daje na glasanje.

Nakon rasprave donesene su sljedeće odluke:

„Temeljem usvojenog programa rada Novljanskog akademskog društva za 2019. godinu i usvojenog financijskog izvješća Novljanskog akademskog društva za 2019. godinu skupština Društva daje razrješnicu dosadašnjim članovima tijela Društva i to:

1. Predsjedniku Društva mr. sc. Ivanu Medarcu,

2. Dopredsjednicima Društva prof. dr. sc. Mati Bartoluciju i Josipu Leki, dr. vet.,

3. Članovima predsjedništva Društva Ivanu Marohniću dipl. ing. agr., dr.sc. Zvonimiru Medvedoviću,. Željku Vukeliću prof., Kseniji Knežević oec., Ivoru Stanivukoviću dipl. oec. i Hrvoju Ljubojeviću dipl. ing. građ.,

4. Članovima nadzornog odbora Društva prof. dr. sc. Željku Šomođiju, Ivanu Štivojeviću dipl. ecc. i Marinku Stojiću dipl. ing.“

Odluke su donesene jednoglasno.

Prije glasanja o kandidatima za tijela Društva gospodin Bartoluci prenosi prijedloge kandidacijskih lista i zaključke sa 20. sjednice Predsjedništva Novljanskog akademskog društva i 11. sjednice Nadzornog odbora Novljanskog akademskog društva održanih u Zagrebu 16. ožujka 2020. godine.

Otvorena je rasprava o kandidacijskim listama. Nije bilo drugih prijedloga.

M. Bartoluci predlaže konačne kandidacijske liste za izbor tijela Društva:

1. Za predsjednika Društva (bira se 1 od predloženih 1 kandidata):

1. mr.sc. Ivan Medarac

2. Za dopredsjednike Društva (bira se 2 od predloženih 2 kandidata)

1. prof.dr.sc. Mato Bartoluci

2. Željko Vukelić, prof.

3. Za članove Predsjedništva (bira se 5 od predloženih 5 kandidata):

1. Ivan Marohnić, dipl. ing. agr.

2. dr.sc. Zvonimir Medvedović

3. Josip Leko, dr.vet.

4. Ksenija Knežević, oec.

5. Ivor Stanivuković, dipl. oec.

6. Draško Radusinović, dipl. ing.

4. Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Društva (bira se 3 od predloženih 3 kandidata):

1. prof.dr.sc. Željko Šomođi – za predsjednika Nadzornog odbora Društva

2. Ivan Štivojević, dipl. ecc. – za člana Nadzornog odbora Društva

3. Hrvoje Ljubojević, dipl. ing. građ. – za člana Nadzornog odbora Društva

Nakon glasanja predsjednica Izborne komisije objavljuje rezultate glasanja. Glasalo je svih 13 od 24 osnivača i 12 ostalih članova Društva prisutnih na Skupštini. Glasalo se pojedinačno za svakog od predloženih kandidata i svi su izabrani odnosno potvrđeni jednoglasno.

Poslije objave rezultata glasanja donesene su sljedeće odluke:

1. Ovlašćuje se predsjednik i dopredsjednici Društva da pokrenu postupak zahtjeva za upis promjena u Registru udruga Republike Hrvatske i promjene u Registru naprofitnih organizacija Republike Hrvatske na način, da se kao nove osobe ovlaštene za zastupanje, Društva imenuju Ivan Medarac, predsjednik Društva, Mato Bartoluci, dopredsjednik Društva te Željko Vukelić, dopredsjednik Društva

2. Predsjednik Društva dužan je podnijeti zahtjev za upis Društva u registar udruga RH, te poduzeti sve druge potrebne radnje kako bi se upis izvršio“

Odluke su donesene jednoglasno.

Novoizabrani predsjednik Društva mr. sc. Ivan Medarac obratio se skupštini prigodnim govorom, zahvalio se na ukazanom povjernju, zahvalio svim dosadašnjim članovima tijela Društva na postignutim rezultatima i čestitao novoizabranim članovima te im zaželio uspjeh u radu.

Ad.8)

Novoizabrani predjednik NAD-a, g. Ivan Medarac, predlaže program rada Društva za 2020. godinu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

Naglasio je da su najbitnije planirane aktivnosti Društva u 2020. godini redovne aktivnosti Novljanskog akademskog društva koje će se ostvarit će kroz suradnju s Gradom Novska u skladu s kulturnim, gospodarskim i drugim potrebama Grada, pripreme i održavanja sjednica predsjedništva Društva, uprave Društva i godišnje skupštine, suradnju sa kulturnim i obrazovnim institucijama u cilju ostvarenja definiranih programa rada, vođenje poslovanja Društva, priprema financijskih i drugih izvješća, suradnju s FINA-om i PBZ-om te obnavljanjem i uređivanjem web stranice Društva www.nad.hr .

Novljansko akademsko društvo se u 2020. godini kandidiralo na „Javni poziv za predlaganje programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2020. godini.“ koji je objavljen 31.12.2019. godine. Preduvjet za prijavu na natječaj bio je da su Gradu Novska dostavljena konačna izvješća realizacije ugovorenih projekata koje je NAD kandidirao na objavljenom javnom pozivu u 2019. godini, što je u roku učinjeno.

NAD se natjecao u 2020. godini sa dva projekta na novom natječaju i to:

Projekt1 – Redovan rad Novljanskog akademskog društva u 2020. godini, promocija i razvoj kulturnih djelatnosti i drugih djelatnosti na području Grada Novske te obilježavanje 10. obljetnice osnivanja i djelovanja Društva, te

Projekt2 – Održavanje Konferencije "Društveni i gospodarski razvoj Novske i okolice"

Radi poznatih razloga vezanih uz posljedice pandemije virusa Covid-19, Grad Novska je bio prisiljen radikalno reducirati financiranje u svim segmentima rada i djelovanja pa tako i u segmentu objavljenih natječaja. Društvo je pokazalo puno razumijevanje i suglasnost sa poduzetim mjerama u Novskoj na način da je prihvatilo minimalna sredstva za najnužnije obveze koje se moraju financirati kako bi Društvo preživjelo (knjigovodstvene usluge, naknade banci web hosting i nužni materijalni troškovi). Projekt2 - Održavanje Konferencije "Društveni i gospodarski razvoj Novske i okolice" odgođen je za bolja vremena ali se pripreme za njegovu realizaciju u 2020. godini nastavljaju.

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu.

U raspravi su pozdravjene planirane aktivnosti Društva uz primjedbu da bi se neaktivni članovi Društva trebali uključivati u procese ostvarenja pojedinih projekata Grada Novske.

Nakon rasprave donesena je sljedeća odluka:

„Usvaja se program rada Novljanskog akademskog društva za 2020. godinu.“

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad 9)

Nije bilo dodatnih pitanja niti prijedloga

Ad 10)

Na kraju predjedavajući skupštine društva mr. sc. Ivan Medarac konstatira da je dnevni red iscrpljen i zaključuje njen rad.

Skuština je završila s radom u 12,30 h.

Zapisničar: Miroslav Janjušić

Ovjerovitelji zapisnika: Mato Bartoluci i Ivan Štivojević