Croatian(HR)English (United Kingdom)

Skupština 2017

memorandum

ZAPISNIK

SA 9. REDOVITE SKUPŠTINE NOVLJANSKOG AKADEMSKOG DRUŠTVA

 

Skupština je održana u subotu, 4. ožujka 2017. godine u Gradskoj vijećnici grada Novske s početkom u 11 sati.

 

Dnevni red:

Prigodno predavanje otvoreno za javnost, prof. dr. sc. Zoran Jašić: 'Globalizacija u EU i gradovi'

1.      Otvorenje Skupštine, pozdrav gostima i pozdravna riječ gostiju

2.      Izbor pratećih komisija zbog nadzora nad legalnošću rada Skupštine

3.      Izvješće o članstvu

4.      Izvješće o radu Društva

5.      Financijsko izvješće

6.      Program rada Društva

7.      Pitanja i prijedlozi

8.      Zaključenje skupštine

 

Prof.dr.sc.Mato Bartoluci – predsjednik Društva, otvorio je skupštinu Novljanskog akademskog društva, te održao pozdravnu riječ. Pozdravio je sve nazočne, te posebno:

-          gradonačelnika Novske, mr.sc. Vladu Klasana, člana NAD-a,

-          zamjenika župana SMŽ, Marina Piletića, člana NAD-a,

Nakon pozdravne riječi predsjednika Društva g. Bartolucija, nazočnima su se prigodnim govorom obratio gradonačelnik g. V. Klasan.

Nakon pozdravnih riječi prof. dr. sc. Zoran Jašić održao je vrlo zanimljivo predavanje 'Globalizacija u EU i gradovi'.

 

Ad. 1)

Nakon pozdravnih govora i pozdravnih riječi, predjednik Društva predlaže radno predsjedništvo Skupštine u sastavu:

1.    mr.sc. Ivan Medarac

2.    Vedran Mihaljević, dipl. iur.

3.    prof. dr.sc. Mato Bartoluci, kao predsjedavajući

Prijedlog je bez dopuna i izmjena jednoglasno usvojen.

Predlaže se da se sve odluke na ovoj Skupštini donose dizanjem ruku. Prijedlog se usvaja jednoglasno.

Da bi rad Skupštine bio legalan i važeći, predsjedavajući Skupštine g. Bartoluci predlaže slijedeća radna tijela Skupštine:

     Komisiju za verifikaciju broja prisutnih i utvrđivanje kvoruma u sastavu:

gđa Ksenija Knežević, predsjednica komisije,

gđa Štefanka Tenodi, članica komisije i

gđa Sonja Marohnić-Horvat, članica komisije.

Predloženu Komisiju predsjedavajući g. Bartoluci daje Skupštini na glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

     Zapisničara i ovjerovitelje zapisnika:

g. Ivan Štivojević, zapisničar

gđa Ksenija Knežević, ovjeroviteljica zapisnika i

g. Miroslav Janjušić, ovjerovitelj zapisnika.

Predsjedavajući g. Bartoluci daje prijedlog Skupštini na glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predjedavajući Skupštine, poziva Verifikacionu komisiju da podnese izvješće o prisutnim članovima Nad-a na Skupštini.

Predjednica  Verifikacione komisije gđa. Ksenija Knežević podnosi slijedeće izvješće:

Od ukupno 93 članla Novljanskog akademskog društva, Skupštini Društva prisutno je 18 od 25 osnivača i 19 ostalih članova, što je prema članku 20. Statuta Novljanskog akademskog društva natpolovična većina osnivača i dostatan broj nazočnih za regularan i legitiman rad Skupštine. Konstatira da skupština ima kvorum i može nastaviti s radom.

 

Ad. 2)

Gospodin Ivan Medarac podnosi izvješće o članstvu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku. Društvo broji 92 člana, aktivno uključenih u rad je pedesetak. Tijekom 2016. godine u Društvo se uključilo 7 novih članova a 1 je ispisan.

Nakon rasprave donešene su sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće o članstvu Novljanskog akademskog društva za 2016. godinu.

2. Zadužuje se Uprava društva da do konca 2017. godine obavi reviziju članstva i da o tome izvjesti na idućoj skupštini.

Odluke su usvojene jednoglasno.

 

Ad.3)

Predsjednik NAD-a g. Mato Bartoluci podnosi izješće o radu društva za 2016 godinu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

U izvješću je g. Mato Bartoluci posebno istaknuo promociju Osmojezičnog enciklopedijskog medicinskog rječnika autora dr. sc. Joze Marevića u Novskoj (organizator Grad i NAD). U području kulturnih manifestacija kao što su Lipovljanski susreti sudjelovali su predsjednik i dopredsjednik NAD-a u raspravi oko kulturnih i gospodarskih projekata. Pojedni članovi NAD-a sudjelovali su u važnim projektima u Republici Hrvatskoj kao što su: projekt HAZU o resursima Republike Hrvatske (koautor I. Medarac), Osmojezični medicinski rječnik (J. Marević), znanstveni skup „Razvoj gospodarstva Istočne Hrvatske“, Zbornik radova „Gospodarski forum  u Novskoj“ te u ostalim objavljenim radovima i projektima. Predstavljen je Zbornik radova „Gospodarski forum u Novskoj“ Ministarstvu poljoprivrede koji je pozitivno ocijenjen te je dobio financijsku potporu Ministarstva. Pojedini članovi NAD-a pružali su informativnu potporu poduzetnicima u Novskoj. Uz to su ovavljane i redovne aktivnosti za normalno funkcioniranje NAD-a.

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, donešena je sljedeća odluka:

Usvaja se Izvješće o radu Novljanskog akademskog društva za 2016. godinu.“

Odluka je usvojena jednoglasno.

 

Ad 4)

Dopredsjednik NAD-a g. Ivan Medarac podnosi financijsko izješće za 2016 godinu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

Predsjedavajući skupštine poziva nadzorni odbor Skupštine da podnese svoje izvješće o financijskom izvješću.

Predsjednik nadzornog odbora prof. dr. sc. Željko Šomođi podnosi izvješće u ime nadzornog odbora i konstatira da je nadzorni odbor pregledao svu financijsku dokumentaciju Društva, da su financije vođene u skladu sa zakonom i propisima te predlaže Skupštini da ga usvoji.

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu. Nitko nije javio za riječ. Donešena je sljedeća odluka:

Usvaja se financijsko izvješće Novljanskog akademskog društva za 2016. godinu.“

Odluka je usvojena jednoglasno.

 

Ad. 5)

Predjednik NAD-a, g. Mato Bartoluci, predlaže program rada Društva za 2017. godinu i dostavlja ga kao privitak ovom zapisniku.

Naglasio je da su najbitnije planirane aktivnosti Društva u 2017. godini

a) Suradnja s Gradom Novska u skladu s kulturnim, gospodarskim i drugim potrebama Grada, suradnja sa kulturnim i obrazovnim institucijama u cilju ostvarenja definiranih programa rada, priprema i održavanje sjednica predsjedništva Društva, uprave Društva i godišnje skupštine, vođenje poslovanja Društva, priprema financijskih i drugih izvješća, suradnja s FINA-om i PBZ-om kao i ostale redovne aktivnosti nužne za funkcioniranje NAD-a,

b) Izdavanje priručnika za pokretanje i razvoj poduzetništva u svrhu promicanja i razvoja izdavačke djelatnosti kroz organizaciju, prikupljanje radova, pripremu i tisak priručnika,

c) .Promicanje i razvoj drugih kulturnih djelatnosti na području Grada Novske, posebice kroz suradnju s drugim asocijacijama i udrugama u svrhu promicanja i razvoja novljanske kulture u najširem smislu, koji svojim utjecajem i angažmanom mogu promovirati i unaprijediti novljansku kulturu i povijesno-kulturnu baštinu.

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu.

Nakon rasprave donešena je sljedeća odluka:

Usvaja se program rada Novljanskog akademskog društva za 2017. godinu.

Odluka je usvojena jednoglasno.

 

Ad 8)

Nije bilo dodatnih pitanja niti prijedloga

 

Ad 9)

Na kraju predjedavajući skupštine društva prof. dr. sc. Mato Bartoluci konstatira da je dnevni red iscrpljen i Skupština je time završila s radom.

 

Skuština je završila s radom u 13 sati.

 

Pripremio mr. sc. Ivan Medarac

Dopredsjednik Društva