Predsjedništvo

Z A P I S N I K

sa 23. e-mail sjednice Predsjedništva i 12. e-mail sjednice Nadzornog odbora Novljanskog akademskog društva