Skupština

Z A P I S N I K

SA 11. REDOVITE SKUPŠTINE NOVLJANSKOG AKADEMSKOG DRUŠTVA